بروکر روبوفارکس

بروکر روبو فارکس یک بروکر قدیمی میباشد که به ایرانیان خدمات میدهد

شما میتوانید در این بروکر با افتتاح حساب در بازارهای مالی و بین المللی

معامله کرده و از خدمات آنها استفاده کنید