استراتژی های اسکلپینگ

استراتژی های اسکالپ مناسب معاملات کوتاه مدت و خروج با سودهای کوچک ولی به تعداد زیاد میباشد