اکسپرتهای تخصصی اندیکاتوری

این اکسپرتها برپایه اندیکاتورها بوده و استراتژی آنها اندیکاتوری میباشد .
مناسب بورس ایران فرابورس و بورس بین الملل

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان