دیگر اکسپرتها

اکسپرتهای دیگر برپایه های ریاضی و غیره .
مناسب بازارهای مالی و بورس ایران و بورس بین المللی و فرابورس