ترید با چارت خالی

در این دوره خواهیم آموخت با چارت خالی و بدون هیچ اندیکاتوری اقدام به تحلیل و معامله داشته باشیم .